วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ (Vision)
                 
               โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา เป็นโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
ให้การศึกษาอบรมและพัฒนาคนทั้งครบ ส่งเสริมองค์ความรู้ที่ยั่งยืน บนหลักธรรมของคริสตศาสนา
รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่สากล
ปรัชญา
ปรัชญาการศึกษา
                                            " คุณธรรม นำความรู้ "
     
        "คุณธรรม นำความรู้" เป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บนความเชื่อคาทอลิกที่ว่า "พระเจ้า" (Deus)
ทรงเป็นปฐมเหตุของสรรพสิ่งและคุณธรรม (Virtus) ทุกประการ ทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์
ของพระองค์ ประทานปรีชาญาณ (Sapientia) แก่มนุษย์ เพื่อให้เข้าใจสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง สามารถ
ดูแลรักษาใช้ประโยชน์และอยู่ร่วมกับสรรพสิ่งอย่างมีความสุขและยั่งยืน

          
        คุณธรรม เป็นหลักยึดที่ช่วยให้มนุษย์ได้ใช้ความรู้อย่างถูกต้อง ในการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาตนเองทั้งครบ ผู้อื่นและสรรพสิ่งอย่างยั่งยืน

  
        ความรู้ เป็นแนวทางที่ทำให้มนุษย์สามารถเข้าในสรรพสิ่งอย่างถ่องแท้ ลึกซึ้ง 
สามารถดูแลรักษา สร้างสรรค์นวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพในการดำเนินชีวิต
เคารพศักดิ์ศรีแห่งตนและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมโลก


        การดำเนินการของโรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑล
ท่าแร่-หนองแสง จึงใช้หลัก "คุณธรรม" เพื่อเสริมสร้าง "ความรู้" ด้วยการมุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรของโรงเรียน ให้เป็นบุคคลคุณภาพ มีความสามารถครบทุกด้าน โดยใช้หลักธรรมเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งมวล